Wniosek konkursowy 2018

TYTUŁ PROJEKTU:
podaj tytuł projektu (pole wymagane)
podaj tytuł projektu (pole wymagane)
WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA:
UWAGA, kwoty dofinansowania mogą ulec zmianie!
wybierz rodzaj projektu (pole wymagane)
wybierz rodzaj projektu (pole wymagane)
IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY:
podaj nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy (pole wymagane)
podaj nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy (pole wymagane)
WNIOSKODAWCA REPREZENTUJE SEKTOR:
Proszę wybrać sektor, który reprezentuje wnioskodawca.
Proszę wybrać sektor, który reprezentuje wnioskodawca.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU I KONTAKTY Z INSTYTUTEM KULTURY MIEJSKIEJ / KOORDYNATOR PROJEKTU:
Imię i nazwisko
wpisz imię i nazwisko (pole wymagane)
wpisz imię i nazwisko (pole wymagane)
Adres
wpisz adres (pole wymagane)
wpisz adres (pole wymagane)
Telefon
podaj nr telefonu (pole wymagane)
podaj nr telefonu (pole wymagane)
E-mail
wpisz adres email (pole wymagane)
wpisz adres email (pole wymagane)
DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNO-EDUKACYJNO-KULTURALNYCH LUB INNYCH:
Jeśli Wnioskodawca posiada. Maksymalnie 1000 znaków.
opisz swoje doświadczenia (pole wymagane)
opisz swoje doświadczenia (pole wymagane)
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Kliknij dwukrotnie, aż otworzy się kalendarz, następnie wybierz datę.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
Podaj datę rozpoczęcia realizacji projektu!
Podaj datę rozpoczęcia realizacji projektu!
Kliknij dwukrotnie, aż otworzy się kalendarz, następnie wybierz datę.
Data zakończenia realizacji projektu
Podaj datę zakończenia realizacji projektu!
Podaj datę zakończenia realizacji projektu!
MIEJSCE/MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU:
Wskaż miejsce/miejsca i uzasadnij ich wybór. UWAGA, działania muszą być przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego!
Wskaż miejsce realizacji projektu.
Wskaż miejsce realizacji projektu.
OPIS PROJEKTU:
Maksymalnie 1500 znaków. Opisz krótko co będzie się działo w ramach projektu, jakie działania będą realizowane (np. odbędą się 3 warsztaty, 6 spotkań), daty realizacji tych działań (konkretne np. w dniu 28.05.2018 lub przybliżone- drugi tydzień maja), czas trwania tych działań (np. warsztat potrwa 4 godziny zegarowe, spotkanie - 2 godziny lekcyjne, wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w okresie od … 2018 do …2018 w dni powszednie od godz. 17:00 do 20:00), kto poprowadzi te działania (podaj osoby prowadzące i ich doświadczenie świadczące o posiadaniu kompetencji koniecznych do przeprowadzenia zaplanowanych działań na wysokim poziomie (np. dwóch absolwentów wydziału X, od 2 lat realizują zajęcia z dziećmi w świetlicy środowiskowej, otrzymali nagrodę XYZ itp.), Opisz zakres współpracy między Wnioskodawcą i Partnerem/Partnerami (w tym wskaż które działania w projekcie realizuje Wnioskodawca, które Partner/Partnerzy, które realizowane są wspólnie). Opisz w jaki sposób włączono adresatów projektu oraz środowisko lokalne w planowanie i realizację projektu.
opisz projekt (pole wymagane)
opisz projekt (pole wymagane)
ADRESACI PROJEKTU:
Wskaż grupę do której skierowane są działania podając: jej charakterystykę, czyli to co czyni z niej określoną grupę np. przedział wieku, płeć, miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania lub problemy, status społeczny (studentki/ci, seniorzy, uczniowi/nice itp., wskaż czy są to adresaci bezpośredni, czy pośredni).
Wskaż adresatów projektu!
Wskaż adresatów projektu!
UZASADNIENIE WYBORU GRUPY DOCELOWEJ:
Wskaż problemy i/lub potrzeby poszczególnych grup odbiorców/uczestników na tle sytuacji na poziomie lokalnym/regionalnym. Jak zostały one zidentyfikowane i opisane (wskaż źródła wiedzy o problemach i potrzebach wybranej grupy docelowej, w tym informacje pozyskane bezpośrednio od przedstawicieli/lek grupy docelowej).
Uzasadnij wybór grupy docelowej.
Uzasadnij wybór grupy docelowej.
OKREŚL LICZEBNOŚĆ KAŻDEJ GRUPY WSKAZANEJ JAKO ADRESACI PROJEKTU:
Określ liczebność adresatów projektu!
Określ liczebność adresatów projektu!
SPOSÓB DOTARCIA DO ODBIORCÓW/UCZESTNIKÓW PROJEKTU
np: działania promocyjne (jeśli takie działania będą prowadzone), np.: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, spotkania, poczta pantoflowa itd., SPOSÓB REKRUTACJI ODBIORCÓW/UCZESTNIKÓW (jeśli takie działania będą prowadzone), forma zgłaszania do udziału w projekcie, np. zapisy elektroniczne, zapisy osobiste, dokumentacja rekrutacyjna (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie rodziców itp.) sposób wyboru uczestników (np. w sytuacji, gdy głosi się więcej osób niż zaplanowano)
opisz sposób dotarcia do odbiorców (pole wymagane)
opisz sposób dotarcia do odbiorców (pole wymagane)
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
(czyli dlaczego uważamy, że projekt jest potrzeby, dlaczego chcemy go zrealizować, analiza sytuacji na poziomie lokalnym/regionalnym)
opisz uzasadnienie projektu (pole wymagane)
opisz uzasadnienie projektu (pole wymagane)
SPOSÓB PROMOCJI DZIAŁANIA:
opisz uzasadnienie projektu (pole wymagane)
opisz uzasadnienie projektu (pole wymagane)
CEL GŁÓWNY/CELE SZCZEGÓŁOWE:
czyli co chcemy osiągnąć przeprowadzając działania przewidziane w projekcie, co jest nas najważniejszym celem ogólnym (cel główny) i co musi się stać, żeby został zrealizowany poprzez mniejsze działania/zjawiska (cele szczegółowe) cele powinny być zgodne z celami programu BMK oraz wynikać z problemów i potrzeb odbiorców projektu
opisz cele projektu (pole wymagane)
opisz cele projektu (pole wymagane)
ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
(czyli co się wydarzy, jeśli przeprowadzimy projekt, jakie będą jego efekty, skutki.Opisz zakładane rezultaty projektu: dla beneficjentów projektu i dla realizatorów projektu. Opisz wpływ realizacji projektu na budowanie sieci współpracy edukatorów kulturalnych (z województwa pomorskiego) i/lub podnoszenie jakości ich działań)
opisz zakładane rezultaty projektu (pole wymagane)
opisz zakładane rezultaty projektu (pole wymagane)
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW i OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH REZULTATÓW:
(czyli to, co będzie mierzył projekt pod kątem: ilości, jakości, miejsc i terminów. Przypisz do każdego z celów i rezultatów podanych w punkcie 15 i 16 minimum jeden wskaźnik służący monitorowaniu postępu realizacji (np. liczba uczestników projektu, liczba partnerstw w projekcie, liczba miejsc zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych, liczba odbiorców zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych, liczba wolontariuszy, liczba przeszkolonych osób, Liczba opracowanych scenariuszy/materiałów, itd.). Wskaż również wskaźniki do monitorowania jakości podejmowanych działań (np. zgodność realizacji z założeniami projektu w tym z terminami, stopień zadowolenia przedstawicieli Wnioskodawcy i Partnerów ze współpracy przy realizacji działań, opinie odbiorców działań itp.)
opisz wskaźniki projektu (pole wymagane)
opisz wskaźniki projektu (pole wymagane)
PARTNER/PARTNERZY PROJEKTU
KIM JEST, CZYM SIĘ ZAJMUJE PARTNER WIODĄCY?
Maksymalnie 1500 znaków.
UWAGA: Partner musi reprezentować inną sferę życia społecznego niż Wnioskodawca, co oznacza, że co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować sektor kultury oraz co najmniej jedna osoba powinna reprezentować sektor oświaty
opisz partnera (pole wymagane)
opisz partnera (pole wymagane)
JAKA JEST ROLA PARTNERA WIODĄCEGO W PROJEKCIE/CZYM BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ?
Maksymalnie 1000 znaków.
Opisz dlaczego wybrano właśnie tego Partnera projektu. Wskaż w jaki sposób Partner był zaangażowany w przygotowanie projektu (opisanego w tym wniosku o dofinansowanie). Opisz jakie zadania realizuje Partner w projekcie. Wskaż w jaki sposób współpraca między Wnioskodawca a Partnerem przyczyni się do wzmocnienia sieci współpracy edukatorów kulturalnych w woj. Pomorskim.
opisz rolę partnera (pole wymagane)
opisz rolę partnera (pole wymagane)
PEŁNA NAZWA PARTNERA WIODĄCEGO PROJEKTU:
podaj nazwę partnera (pole wymagane)
podaj nazwę partnera (pole wymagane)
OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA PARTNERA 1:
Imię i nazwisko
(pole wymagane)
(pole wymagane)
Adres korespondencyjny
(pole wymagane)
(pole wymagane)
Telefon
(pole wymagane)
(pole wymagane)
E-mail
(pole wymagane)
(pole wymagane)
Jeśli partnerów jest kilku proszę dodać ich dane kontaktowe poniżej
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
HARMONOGRAM I KOSZTORYS:
Prosimy o załadowanie w poniższym oknie pliku z harmonogramem działań związamych z projektem oraz szczegółowego kosztorysu projektu (można dodać więcej niż jeden załącznik). Akceptowane formaty: doc, docx, odt, pdf, xls,
Dodaj plik z harmonogramem i kosztorysem
dodaj załącznik (pole wymagane)
dodaj załącznik (pole wymagane)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
SKAN PODPISÓW:
Prosimy o załadowanie w poniższym oknie pliku ze skanem podpisów (i ewentualnie pieczątek) wnioskodawcy i partnera. Akceptowane formaty: doc, docx, odt, pdf, jpg.
Dodaj plik ze skanem podpisów
dodaj załącznik (pole wymagane)
dodaj załącznik (pole wymagane)
prosimy wyrazić zgode na powyższe punkty (pole wymagane)
prosimy wyrazić zgode na powyższe punkty (pole wymagane)