Wyniki konkursu „Sieć Kultury 2016”

Do konkursu zgłoszono 76 wniosków – 26 „dużych” i 50 „małych”. Wybór był trudny i nieoczywisty.

Ostatecznie, po długich i gorących obradach, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić

w kategorii „duże projekty” (wsparcie kwotą do 15 tys. zł brutto):

Projekt pt. New SCHOOL. Wnioskodawcy: Iwona Woźniewska, Katarzyna Partyka, Katarzyna Werner, Adrian Lipiński, Dacjan Bekasiewicz – grupa nieformalna „Od Wyzwolenia do Wolności”. Przyznano dofinansowanie w wysokości 14000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Walczących Bohaterów Westerplatte w Gdańsku Nowym Porcie.

Projekt pt. „Zobaczyć na nowo” – budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Wnioskodawca: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo”. Przyznano dofinansowanie w wysokości 11000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku (Biskupia Górka), Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach.

w kategorii „małe projekty” (wsparcie kwotą do 5 tys. zł brutto):

Projekt pt. Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki?. Wnioskodawca: Beata Wołkanowska. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku, Stare Miasto Gdańsk, Zoo w Gdańsku Oliwie, Klub „Plama” (Gdański Archipelag Kultury), Kino Helios (Gdańsk Przymorze).

Projekt pt. Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni. Wnioskodawcy: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Justyna Bryzgalska. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: gmina Damnica, miejscowości Damnica, Zagórzyca, Damno.

Projekt pt. Punkt widzenia. Wnioskodawcy: Ewelina Miszkiewicz i Lucyna Samotyja. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Choczewo (powiat wejherowski).

Projekt pt. Sieć korzeni. Wnioskodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA” oraz Małgorzata Dubasiewicz. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Główczyce i okolice, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Projekt pt. Szekspir czy Shakespeare?. Wnioskodawca: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Mała Scena oraz sala prób Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Projekt pt. Teatr budzi ludzi. Wnioskodawca: Dom Kultury w Subkowach. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4750 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Subkowy (powiat tczewski).

Projekt pt. Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą. Wnioskodawcy: Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku oraz Ewelina Chudyba. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4875 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku.

Projekt pt. Włączeni w kulturę. Wnioskodawca: „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4980 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Zespół Szkół w Mrzezinie, Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.

Nagrodzone wnioski zostały wymienione w porządku alfabetycznym.

Udostępniamy Protokół z wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016” [PDF].

 

Gratulujemy zwycięzcom! Spodziewamy się, że realizacja nagrodzonych projektów pomoże w promowaniu dobrej edukacji kulturowej.

Dla tych wnioskodawców, którzy chcieliby zapoznać się szczegółowo z oceną swojego wniosku, organizator konkursu przeznaczy dzień na konsultacje: 22 września (wnioskodawcy zostaną wkrótce powiadomieni o godzinie rozpoczęcia konsultacji). Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach, ponieważ wnioski, które odpadły z powodu niezgodności z regulaminem (choć były interesujące i cenne), warto by przedyskutować i dopracować, aby w przyszłości miały szansę zdobyć wymaganą liczbę punktów przy okazji drugiej edycji konkursu.

 

Podstawą punktowania wniosków były zasady opisane w regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny (załącznik nr 2 do regulaminu).

Głównym  celem  konkursu  „Sieć  Kultury  2016”  jest  wzmocnienie  roli  edukacji  kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Realizacji tego celu służyć będą głównie: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami  reprezentującymi  sektor  kultury  i  sektor  edukacji  w realizowaniu  wspólnych przedsięwzięć  z  zakresu  edukacji  kulturowej.  Program  finansowania  będzie  zatem  zakładał współpracę przedstawicieli sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych.

„Sieć Kultury” obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa pomorskiego, toteż komisja konkursowa doceniła projekty łączące różne instytucje w regionie. Wielkość instytucji nie była brana pod uwagę, podobnie jak wielkość miejscowości, z której pochodził projekt. Dla komisji liczyła się jakość projektu, to znaczy jego merytoryczność.

Najwięcej punktów można było zdobyć za wiarygodną ocenę potencjału społecznego, w tym: rozpoznanie problemów i potrzeb odbiorców projektu oraz zaangażowanie partnerów i lokalnej społeczności. Jakość partnerstwa punktowano w zależności od rzeczywistego zaangażowania partnerów w realizację projektu (przejrzyście rozpisane role, zwłaszcza w zakresie współpracy międzysektorowej). Na przykład: aktywne współdziałanie było punktowane wyżej niż partnerstwo ograniczające się do użyczenia lokalu.

Kluczowe było zachowanie zgodności projektu z celami programów: ogólnopolskiego – „Bardzo Młoda Kultura” i wojewódzkiego – „Sieć Kultury”.

Ze względu na odpowiedzialność wymaganą przy wydatkowaniu środków publicznych, zwrócono uwagę na rzetelne i adekwatne rozpisanie budżetu projektu. Zdarzały się projekty tyleż oryginalne, co nierealne pod względem budżetowym; takich wniosków, mimo najszczerszych chęci, komisja konkursowa nie mogła nagrodzić.

Często popełnianym błędem, który musiał skutkować odrzuceniem danego wniosku, było założenie wynagrodzenia koordynatora projektu na poziomie powyżej 10 proc. całego budżetu (zob. pkt 2.2 załącznika pt. „Wskazówki dla Beneficjentów…”). Niektórzy wnioskodawcy zapomnieli, że w konkursie „Sieć Kultury 2016” nie można finansować środków trwałych (do tego celu trzeba by poszukać innej dotacji). Regulamin zezwala bowiem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w Projekcie, które zostaną zużyte i nie będą tworzyły wyposażenia Uczestnika po zrealizowaniu Projektu (nie może to być zakup sprzętu, wyposażenia i innych środków trwałych).

Powodem dyskwalifikacji bywały też błędy formalne, np.: brak podpisów na wniosku, złożenie wniosku po terminie, wysłanie dwóch wniosków przez jednego wnioskodawcę. Projekty odrzucone ze względu na błędy formalne nie były sprawdzane pod względem merytorycznym; zgodnie z regulaminem konkursu takie wnioski nie mogły zostać nagrodzone.

W przyszłym roku (prawdopodobnie w pierwszym kwartale) „Sieć Kultury” ogłosi drugą edycję konkursu. Będzie zatem okazja, aby dopracować te wnioski, którym zabrakło punktów, albo przygotować całkiem nowe, świeże projekty.