Rusza KONKURS na dofinansowanie projektów w ramach Bardzo Młodej Kultury 2019-2021

Już jest! Ogłaszamy tegoroczny konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, które zakładają współpracę sfer kultury i oświaty. Poniżej dowiesz się, jak przystąpić do konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Pomorskie.

W zeszłych latach znaliście konkurs pod nazwą „Sieć Kultury”. W tym roku rusza on pod szyldem „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie”. Jego głównym celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Do realizacji tych załozeń zostaną wykorzystane takie środki jak promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Program finansowania będzie zatem zakładał współpracę przedstawicieli sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych.

W tym roku komisja wyłoni 6 projektów, które otrzymają dofinansowanie. W tym projekty „małe” dla początkujących i „duże” dla doświadczonych wnioskodawców. Kwota przeznaczona na realizację „małych” projektów to maksymalnie 5000 zł, w przypadku „dużych” – 12000 zł. Prognozowana łączna kwota na realizację działań to 51000 zł.

 

Kto może wziąć udział?

Do konkursu przystąpić mogą:

  • osoby fizyczne,
  • zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe,
  • podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które: mają miejsce zamieszkania i/lub prowadzą działalność kulturową i/lub edukacyjną na terenie województwa pomorskiego; są osobami pełnoletnimi;  w skład których wchodzą (w przypadku podmiotów lub zespołów nieformalnych) przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i jeden przedstawiciel sektora edukacji, lub też współpraca ta zapewniona jest w formie udziału w realizacji Projektu partnera/partnerów.

 

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, należy zacząć od obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu w jednym z dwóch terminów: 20-21.08.2019 lub 22-23.08.2019. Warunkiem udziału w warsztacie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie od 23 lipca do 12 sierpnia 2019 roku. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Więcej informacji o szkoleniach można przeczytać tutaj.

Następnie, do dnia 30 sierpnia, należy złożyć wniosek konkursowy, w którym uczestnik zaproponuje koncepcję projektu z zakresu edukacji kulturowej opartej o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury. Zaplanowane w formularzu działania mogą być realizowane w terminie od 16 września do 25 października 2019 roku na terenie województwa pomorskiego.

Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt, który znajduje się w Załączniku nr 1 poniżej. W regulaminie zostały określone szczegółowe zasady, które należy spełnić, wypełniając formularz. Są to m.in. przedstawienie partnera projektu, który musi reprezentować inną sferę życia społecznego, niż wnioskodawca – co najmniej jedna z tych osób/podmiotów powinna reprezentować sektor kultury oraz co najmniej jedna osoba/podmiot powinna reprezentować sektor oświaty.

 

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy:

  1.  złożyć lub przesłać pocztą prawidłowo wypełniony formularz wniosku konkursowego do siedziby Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk w terminie do 30 sierpnia 2019 roku w godzinach pracy sekretariatu IKM tj. od godz. 9.00 do 17.00. (UWAGA: decyduje termin dostarczenia dokumentów do siedziby IKM a nie data stempla pocztowego).
  2. przygotować i przesłać na adres e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl do godziny 17.00 poprawnie wypełniony formularz wniosku konkursowego w terminie do 30 sierpnia 2019 roku.

(UWAGA: Na etapie składania wniosków konkursowych podpisy wnioskodawcy/ów oraz partnera/ów nie są wymagane).

 

Jak zostanie rozstrzygnięty konkurs?

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez spejcalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku nr 2 poniżej. Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl do 9 września 2019 roku.

Po opublikowaniu wyników konkursu, wnioskodawcy będą mieli czas na uzupełnienie podpisów na formularzu (podpis wnioskodawcy/ów, partnera/ów). Termin uzupełnień: 10 -13.09.2019r.

Informacji na temat Konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl

Regulaminy

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 Formularz wniosku konkursowego wersja docx | wersja pdf

Załącznik nr 2 Kryteria oceny projektów

Załącznik nr 3 Wskazówki dla wnioskodawców, co do kosztorysu projektu