„Włączeni w kulturę”

WNIOSKODAWCA

„Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne

OPIS PROJEKTU

Projekt „Włączeni w kulturę” zakłada przyjrzenie się kulturze jako zjawisku, które może być dla grup i jednostek zarówno doświadczeniem włączającym do pewnej wspólnoty, jak i wykluczającym z życia społecznego. Proces edukacji kulturowej potraktujemy jako okazję do kulturowej inkluzji młodzieży poprzez zaproponowanie im działań, w których będą aktywnymi interpretatorami wytworów kulturowych i twórcami własnych dzieł.

Idea „włączania w kulturę” będzie charakteryzowała również treść merytoryczną warsztatów –  młodzież zapozna się z dziełami, które łączy podejmowany problem: wykluczanie społeczno-kulturowe. Przestrzeń szkoły na czas warsztatów stanie się galerią prac, mających na celu przyznawanie głosu tym, których kultura i sztuka wyklucza (m.in. prace artysty JR, Banksy’ego. Wodiczki). Wraz z uczestnikami zastanowimy się nad wspomnianym zjawiskiem, podejmiemy próby interpretacji dzieł, a następnie prawo głosu przy wykorzystaniu form artystycznych (instalacji, video-art i performance) oddamy młodzieży. Zaprosimy uczestników do tworzenia własnych dzieł będących artystycznymi interpretacjami odnoszącymi się do tematu wykluczania.

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Działania projektowe będą realizowane w następujących placówkach:
Zespół Szkół w Mrzezinie (Dworcowa 54, 84-123 Mrzezino),
Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku (Chłopska 64, 80-350 Gdańsk).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu planowany jest na 19.09-31.10.2016. Dokładne terminy realizacji działań edukacji kulturowej (składających się z trzech 3-godzinnych warsztatów odbywających się jednocześnie dla każdej ze szkół) zostaną ustalone we współpracy z partnerami projektu na podstawie grafiku zajęć w szkołach. Warsztaty w każdej ze szkół odbędą się w wybranym dniu między 26 września do 22 października.

Po przeprowadzeniu warsztatów, w terminie do 31.10 w okolicy szkoły zawiśnie plakat promujący działania młodzieży będące efektem warsztatów.


MENTORKA

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Zofia Lisiecka.

Zofia Lisiecka - zdjęcie

Zofia Lisiecka – z wykształcenia jestem artystką plastykiem, trenerką, coachem, mediatorką i project managerką. Od tego roku mam zaszczyt być członkinią Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Większość czasu zajmuje mi prowadzenie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działam wraz z moim Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Byłam autorką i koordynatorką licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuję się tematyką wykluczenia społecznego, szczególnie z powodu niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują mnie takie modele pracy z ludźmi jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Staram się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy.

Bardzo mnie cieszy, że mogę być mentorką projektu „Włączeni w kulturę”. Projekt porusza zagadnienia związane z rolą kultury w procesach wykluczania i włączania społecznego. Działania podjęte w projekcie to realizacja warsztatów dla młodzieży równolegle w szkole miejskiej i wiejskiej, dzielenie się przez grupy uczniowskie z obu szkół efektami swojej pracy oraz zaangażowanie nauczycieli i nauczycielek obu szkół w cały proces od przygotowania aż po ewaluację warsztatów. Takie podejście sprzyja budowaniu sieci współpracy oraz procesowi uczenia się osób i instytucji realizujących projekt, a także szkół zaproszonych do udziału w warsztatach.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

1 listopada 2016

Dziękujemy za wspólną pracę!

27 października 2016

Plakaty promujące efekty działań z młodzieżą w ramach projektu „Włączeni w kulturę” pojawiają się przy szkołach w Mrzezinie i Gdańsku. Przechodnie, którzy zeskanują kody QR, zobaczą relacje filmowe z warsztatów. Autorem plakatu jest Filip Turzyński.

plakat

Młodzież z Akademii Dobrej Edukacji włączona w kulturę

20 października 2016

Film z działań warsztatowych w ramach projektu „Włączeni w kulturę” w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku (19.10.2016). Realizacja: Marcin Szuszkiewicz.

Film z działań warsztatowych w ramach projektu „Włączeni w kulturę” w Zespole Szkół w Mrzezinie (12.9.2016). Realizacja: Maciej Buszman.

 

19 października 2016

„Włączeni w kulturę” w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku.

17 października 2016

Młodzi w Mrzezinie Włączeni w kulturę