O programie

„Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Edukacja kulturowa przygotowuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Kultura pomaga w rozwoju osobistym i społecznym, od niej zależy jakość relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania.

„Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Więcej informacji: www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura

 

Wyłonionym w drodze konkursu operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.


Zobacz spot, dzięki któremu zorientujesz się, na czym polega „Sieć Kultury”!


Jak?

Program „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” składa się z czterech, ściśle ze sobą powiązanych, części.

część badawcza

Część badawcza służy przede wszystkim diagnozie środowiska zajmującego się edukacją kulturową. Jednym z jej efektów będzie ogónodostępna baza organizacji zajmujących się edukacją kulturową oraz edukatorów i animatorów kultury.

Prowadzone będą, między innymi, badania ankietowe, wywiady indywidualne i grupowe.
Wyniki badań będą publikowane, a baza organizacji i osób zajmujących się edukacją kulturową znajdzie się na stronie internetowej projektu.

część integracyjna (informacyjno-sieciująca)

Część integracyjna tworzy i wzmacnia sieci powiązań pomiędzy osobami zaangażowanymi w edukację kulturową, niezależnie od tego jaki typ organizacji reprezentują. Efektem tych działań ma być tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i dzielenia się dobrym praktykami. To także przestrzeń do rozmowy o tym, jak rozumieć edukację kulturową.

Organizowane będą, między innymi, spotkania informacyjne, giełdy inspiracji, seminaria, konferencje, spotkania integracyjne.

część warsztatowa

Zadaniem tej części jest wsparcie edukatorów i animatorów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Dotyczy to zarówno nowych narzędzi i metod pracy edukacyjnej, jak i ogólnych
umiejętności związanych między innymi z zarządzaniem projektem, tworzeniem budżetu, promocją działań.

Oprócz warsztatów będzie można uczestniczyć w programie mentoringowym (praca indywidualna z doświadczonym animatorem kultury).

część konkursowa

To część programu, która pozwala na realizację projektów edukacyjnych. Projekty będą wybierane konkursowo. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz instytucje kultury, oświaty i organizacje pozarządowe. Ważnym kryterium wyboru projektów będzie zaangażowanie przedstawicieli instytucji kultury i oświaty. Program „Sieć kultury” będzie realizowany w latach 2016-2018. Działania badawcze, integracyjne, warsztatowe i konkursowe będą realizowane w każdym roku. Całkowity budżet programu to 839 263 zł, w tym 248 000 zł na projekty wyłonione w drodze konkursu.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla osób, które zajmują się edukacją kulturową, niezależnie od tego czy działają w instytucji, organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej, czy indywidualnie. To program dla nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów i pozostałych instytucji kultury, dla edukatorów i animatorów kultury, rodziców. „Sieć kultury” adresowana jest również do radnych, przedstawicieli władz samorządowych, dziennikarzy. Do każdego, kto ma wpływ na zwiększenie znaczenia edukacji kulturowej w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.

Dlaczego „edukacja kulturowa”?

W programie przyjęto nazwę „edukacja kulturowa” (w miejsce „kulturalna”, czy „artystyczna”), aby podkreślić, że chodzi o szeroko rozumianą kulturę. Edukacja do uczestnictwa w kulturze ma zachęcać nie tylko do wizyty w instytucji kultury, czy uczyć poprawnego rozumienia dzieła sztuki. Edukacja kulturowa zachęca do działania, własnej twórczości, do nadania kulturze znaczenia w rozwoju osobistym i budowaniu relacji z innymi. Tak rozumiana edukacja kulturowa wspiera rozwój świadomych i aktywnych obywateli.

Więcej informacji na temat edukacji kulturowej można znaleźć w publikacjach Centrum Praktyk Edukacyjnych z Poznania. Zespół pracujący w CPE wypracował założenia programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Definicja edukacji kulturowej: cpe.poznan.pl/slownik

Publikacja „Edukacja kulturowa. Poręcznik”: cpe.poznan.pl/publication/nowa-publikacja-cpe

Kto?

Program „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” jest prowadzony przez Instytut Kultury Miejskiej, instytucję kultury Miasta Gdańska, w szerokim partnerstwie z organizacjami różnego typu.

Partnerzy strategiczni programu:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Fundacja Edukacyjna Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego

Gdański Teatr Szekspirowski

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Partnerzy lokalni programu:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – powiaty starogardzki i tczewski

Podwiślańska Lokalna Grupa Działania – powiaty kwidzyński i sztumski

Gdański Program Edukacji Kulturalnej