Formularz wniosku konkursowego

TYTUŁ PROJEKTU:
WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA:
UWAGA, kwoty dofinansowania mogą ulec zmianie!
IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY:
WNIOSKODAWCA REPREZENTUJE SEKTOR:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU I KONTAKTY Z INSTYTUTEM KULTURY MIEJSKIEJ:
DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI PROJEKTÓW Z OBSZARU EDUKACJI KULTURALNEJ WNIOSKODAWCY:
Jeśli Wnioskodawca posiada. Maksymalnie 1000 znaków.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Kliknij dwukrotnie, aż otworzy się kalendarz, następnie wybierz datę.
Kliknij dwukrotnie, aż otworzy się kalendarz, następnie wybierz datę.
MIEJSCE/MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU:
Wskaż miejsce/miejsca i uzasadnij ich wybór. UWAGA, działania muszą być przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego!
OPIS PROJEKTU:
Maksymalnie 1500 znaków. Opisz krótko co będzie się działo w ramach projektu, jakie działania będą realizowane (np. odbędą się 3 warsztaty, 6 spotkań), daty realizacji tych działań (konkretne np. w dniu 10.05.2017 lub przybliżone- drugi tydzień maja), czas trwania tych działań (np. warsztat potrwa 4 godziny zegarowe, spotkanie - 2 godziny lekcyjne, wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w okresie od … 2017 do …2017 w dni powszednie od godz. 17:00 do 20:00), kto poprowadzi te działania (podaj osoby prowadzące i ich doświadczenie świadczące o posiadaniu kompetencji koniecznych do przeprowadzenia zaplanowanych działań na wysokim poziomie (np. dwóch absolwentów wydziału X, od 2 lat realizują zajęcia z dziećmi w świetlicy środowiskowej, otrzymali nagrodę XYZ itp.). Opisz w jaki sposób włączono adresatów projektu oraz środowisko lokalne w planowanie i realizację projektu.
ADRESACI PROJEKTU:
Wskaż grupę do której skierowane są działania podając: jej charakterystykę, czyli to co czyni z niej określoną grupę np. przedział wieku, płeć, miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania lub problemy, status społeczny (studentki/ci, seniorzy, uczniowi/nice itp., wskaż czy są to adresaci bezpośredni, czy pośredni).
UZASADNIENIE WYBORU GRUPY DOCELOWEJ:
Wskaż problemy i/lub potrzeby poszczególnych grup odbiorców/uczestników na tle sytuacji na poziomie lokalnym/regionalnym. Jak zostały one zidentyfikowane i opisane (wskaż źródła wiedzy o problemach i potrzebach wybranej grupy docelowej, w tym informacje pozyskane bezpośrednio od przedstawicieli/lek grupy docelowej).
OKREŚL LICZEBNOŚĆ KAŻDEJ GRUPY WSKAZANEJ JAKO ADRESACI PROJEKTU:
SPOSÓB DOTARCIA DO ODBIORCÓW/UCZESTNIKÓW PROJEKTU
np: działania promocyjne (jeśli takie działania będą prowadzone), np.: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, spotkania, poczta pantoflowa itd., SPOSÓB REKRUTACJI ODBIORCÓW/UCZESTNIKÓW (jeśli takie działania będą prowadzone), forma zgłaszania do udziału w projekcie, np. zapisy elektroniczne, zapisy osobiste, dokumentacja rekrutacyjna (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie rodziców itp.) sposób wyboru uczestników (np. w sytuacji, gdy głosi się więcej osób niż zaplanowano)
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
(czyli dlaczego uważamy, że projekt jest potrzeby, dlaczego chcemy go zrealizować, analiza sytuacji na poziomie lokalnym/regionalnym)
CEL GŁÓWNY/CELE SZCZEGÓŁOWE:
czyli co chcemy osiągnąć przeprowadzając działania przewidziane w projekcie, co jest nas najważniejszym celem ogólnym (cel główny) i co musi się stać, żeby został zrealizowany poprzez mniejsze działania/zjawiska (cele szczegółowe) cele powinny być zgodne z celami programu BMK oraz wynikać z problemów i potrzeb odbiorców projektu
ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
(czyli co się wydarzy, jeśli przeprowadzimy projekt, jakie będą jego efekty, skutki.Opisz zakładane rezultaty projektu: dla beneficjentów projektu i dla realizatorów projektu. Opisz wpływ realizacji projektu na budowanie sieci współpracy edukatorów kulturalnych (z województwa pomorskiego) i/lub podnoszenie jakości ich działań)
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW i OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH REZULTATÓW:
(czyli to, co będzie mierzył projekt pod kątem: ilości, jakości, miejsc i terminów. Przypisz do każdego z celów i rezultatów podanych w punkcie 15 i 16 minimum jeden wskaźnik służący monitorowaniu postępu realizacji (np. liczba uczestników projektu, liczba partnerstw w projekcie, liczba miejsc zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych, liczba odbiorców zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych, liczba wolontariuszy, liczba przeszkolonych osób, Liczba opracowanych scenariuszy/materiałów, itd.). Wskaż również wskaźniki do monitorowania jakości podejmowanych działań (np. zgodność realizacji z założeniami projektu w tym z terminami, stopień zadowolenia przedstawicieli Wnioskodawcy i Partnerów ze współpracy przy realizacji działań, opinie odbiorców działań itp.)
PARTNER/PARTNERZY PROJEKTU
KIM JEST, CZYM SIĘ ZAJMUJE PARTNER/PARTNERZY?
Maksymalnie 1500 znaków.
UWAGA: Partner musi reprezentować inną sferę życia społecznego niż Wnioskodawca, co oznacza, że co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować sektor kultury oraz co najmniej jedna osoba powinna reprezentować sektor oświaty
JAKA JEST ROLA PARTNERA W PROJEKCIE/CZYM BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ?
Maksymalnie 1000 znaków.
Opisz dlaczego wybrano właśnie te osoby/instytucje na Partnerów projektu. Wskaż w jaki sposób Partnerzy byli zaangażowani w przygotowanie projektu (opisanego w tym wniosku o dofinansowanie). Opisz jakie zadania realizuje Partner/ Partnerzy w projekcie. Wskaż w jaki sposób współpraca między Wnioskodawca a Partnerem/ Partnerami przyczyni się do wzmocnienia sieci współpracy edukatorów kulturalnych w woj. Pomorskim.
PEŁNA NAZWA PARTNERA/PARTNERÓW PROJEKTU:
OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA PARTNERA 1:
OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA PARTNERA 2:
Jeśli partnerów jest więcej niż dwóch proszę dodać ich dane kontaktowe poniżej
HARMONOGRAM I KOSZTORYS:
Prosimy o załadowanie w poniższym oknie pliku z harmonogramem działań związamych z projektem oraz szczegółowego kosztorysu projektu (można dodać więcej niż jeden załącznik). Akceptowane formaty: doc, docx, odt, pdf, xls,
Dodaj plik z harmonogramem i kosztorysem
SKAN PODPISÓW:
Prosimy o załadowanie w poniższym oknie pliku ze skanem podpisów (i ewentualnie pieczątek) wnioskodawcy i partnera. Akceptowane formaty: doc, docx, odt, pdf, jpg.
Dodaj plik ze skanem podpisów