Środowisko edukacji kulturowej w województwie pomorskim. Doświadczenia i perspektywy. Raport z badań 2016

Raport powstał na bazie badań jakościowych realizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej w grupie edukatorów kulturowych z województwa pomorskiego. W ramach badań zrealizowano 44 wywiady pogłębione (IDI) z wykorzystaniem scenariusza wywiadu zawierającego szereg zagadnień związanych z codzienną pracą edukatorów, ich doświadczeniami, a także motywacjami do pracy w tym obszarze. Próba badawcza została dobrana w taki sposób, aby zapewnić możliwie jak najlepsze „nasycenie” materiału empirycznego ze względu na kontekst działania edukatorów (szkoła, organizacja pozarządowa, publiczna instytucja kultury), ale także reprezentację geograficzną w województwie pomorskim.

Struktura raportu odzwierciedla wszystkie, istotne z perspektywy tematyki badania, wątki tematyczne obecne w zgromadzonym materiale empirycznym w logicznej, usystematyzowanej formie. W pierwszym rozdziale przedstawiamy przede wszystkim historie i kompetencje edukatorów. Stanowią one punkt wyjścia do opisu specyfiki zawodu w kontekście konkretnych, realizowanych przez nich działań. W drugim rozdziale skupiamy się właśnie na uchwyceniu tej specyfiki, różnorodnych kontekstach aktywności badanych, a także ich głównych problemach napotykanych w toku realizacji działań edukacyjno-kulturowych. Trzeci rozdział to swego rodzaju próba zrekonstruowania zracjonalizowanego spojrzenia badanych na kwestię edukacji kulturowej w ogóle z uwzględnieniem takich zagadnień jak: (1) próba definicji edukacji kulturowej, (2) lista pożądanych kompetencji w pracy edukatora czy (3) ocena potencjału działań sieciujących organizacje. Raport kończy się syntezą głównych wniosków z analizowanego materiału empirycznego.