Raporty „Sieci Kultury”. Diagnoza pomorskiej edukacji kulturowej

Opublikowano raporty „Sieci Kultury” będące rezultatem części badawczej programu. Publikacje prezentują szersze spojrzenie na sytuację edukacji kulturowej w województwie pomorskim.

 

Najważniejsze ustalenia badawcze

Edukacja kulturowa rozumiana jest jako proces uczenia, promowania postaw, działanie o charakterze praktycznym, zakorzenione w lokalności, odnoszące się do specyfiki kultury artystycznej.

Działania edukacyjne podejmowane są niemal w równej mierze przez publiczne instytucje kultury (43%), jak i organizacje pozarządowe (39%), ale niestety jeszcze wciąż mniej przez osoby związane z sektorem oświaty (12%).

Częściej na pracę w obszarze edukacji kulturowej decydują się kobiety (około 90% osób biorących udział w badaniu).

Wyróżnić można trzy główne formy działań edukacyjnych: (1) organizację wydarzeń kulturalno-artystycznych, (2) organizację warsztatów i kółek zainteresowań oraz (3) organizację wydarzeń animujących lokalne społeczności, o charakterze rekreacyjnym bądź kulturowym.

Szczególnym rysem badanego regionu jest duży nacisk na działania rozwijające lokalną tożsamość, podtrzymywanie tradycji regionu.

Głównymi odbiorcami, na których skupiona jest największa uwaga edukatorów kulturowych, są dzieci i młodzież oraz rodzice jako partnerzy edukacji.

Istnieje duży potencjał współpracy i zawierania partnerstw. Badani deklarują wielokrotnie podejmowaną współpracę z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami, artystami. Jednocześnie aktualny stan w tym zakresie jest niesatysfakcjonujący, a procesy sieciowania rozwinięte w stopniu niezadowalającym.

Szczególnym podmiotem, postulatywnie niezbędnym w edukacji kulturowej, jest szkoła: 53% ankietowanych organizacji deklaruje współpracę z placówkami oświatowymi.

Nie można mówić o województwie pomorskim jako o jednym spójnym regionie, a raczej o subregionach.

Nie można też mówić o jednym środowisku edukacji kulturowej. Środowiska różnią się specyfiką przestrzeni społecznej, postrzeganiem swoich misji, celów i problemów społecznych, pozycją w województwie (przede wszystkim w relacji z władzą), postrzeganiem „innych” w województwie, a także potrzebą w zakresie sieciowania.

Wśród badanych przeważa optymizm, jeśli chodzi o potencjał działań sieciujących. W tym kontekście zwraca się uwagę na możliwość wymiany doświadczeń między partnerami, wzajemnych inspiracji oraz rozprzestrzeniania i promowania przykładów dobrych praktyk.

 


Raporty w formacie PDF znajdują się na stronie Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, zebrane w kolekcji „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” – http://repozytorium.ikm.gda.pl/collections/show/10. Zachęcamy do lektury.

Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza – raport podsumowujący wszystkie części badania http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/145

Środowiska edukacji kulturowej w zróżnicowanym Pomorskiem – podsumowanie wywiadów grupowych http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/143

Bardzo Młoda Kultura – Pomorskie – podsumowanie badań ilościowych http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/144

Raport działań ewaluacyjnych projektu „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/142


 

Raporty odnoszą się do założeń programu w sposób merytoryczny. Prezentują także opinie, pomysły i komentarze uczestników „Sieci Kultury”, które pomogą w rozwijaniu kolejnych edycji programu.

Materiał badawczy zgromadzono dzięki zastosowaniu kilku różnych metod.

Przeprowadzono 44 wywiady indywidualne pogłębione oraz 4 wywiady grupowe z przedstawicielami środowiska edukacji kulturowej. W grupach tych znaleźli się: animatorzy, edukatorzy niezależni, edukatorzy związani z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, a także nauczyciele i przedstawiciele sektora oświaty.

Podstawą badań ilościowych były ankieta internetowa oraz kwerenda podmiotów zajmujących się edukacją kulturową w poszczególnych powiatach.

Badacze zlokalizowali w sumie 1200 podmiotów zajmujących się edukacją kulturową w Pomorskiem, by przeanalizować obszary ich praktycznej działalności.

 

Koordynatorką części badawczej programu „Sieć Kultury” jest Natalia Brylowskanatalia.brylowska@ikm.gda.pl, tel. 664 973 694.

Natalia Brylowska – absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się Obserwatorium Kultury, prowadzi program KaWa – Kulturalna Wymiana, zajmuje się ewaluacją działań instytucji kultury oraz jest koordynatorką współpracy Obserwatorium Żywej Kultury w województwie pomorskim. Jako doktorantka Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zajmuje się badaniem przedsiębiorczości wśród młodych artystów w Polsce.