Łączy kulturę i edukację
w Gdańsku i regionie

Sieć Kultury to program, którego sercem jest współpraca między osobami z różnych środowisk: szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. Celem jest popularyzowanie edukacji kulturowej, czyli aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, takiego które służy budowaniu relacji społecznych i wzmacnianiu aktywnej i otwartej postawy.

Metodami pracy są spotkania informacyjne i sieciujące, szkolenia i warsztaty, realizacja konkursu na dofinansowanie oddolnych inicjatyw oraz wsparcie organizatorów wyłonionych projektów poprzez warsztaty i mentoring. Elementem Sieci Kultury jest także prowadzenie badań w zakresie edukacji kulturowej.  Sieć służy wzmocnieniu samych animatorów, wyposażeniu ich w nowe umiejętności i wiedzę, a jej owocem są zawiązywane partnerstwa i prowadzone inicjatywy.

W ramach programu angażujemy się w działania łączące oświatę i kulturę w Gdańsku i regionie. Aktywnie uczestniczymy w powstawaniu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, a we współpracy z Narodowym Centrum Kultury prowadzimy trzyletnie przedsięwzięcie Bardzo Młoda Kultura – Pomorskie.

Jak?

Projekt Bardzo Młoda Kultura stawia na budowanie mostów pomiędzy sektorami kultury i edukacji. Poprzez wspólne działania, chce wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Celem Bardzo Młodej Kultury jest także rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową. W ramach projektu realizowana jest:

Część badawcza, która służy przede wszystkim diagnozowaniu środowiska zajmującego się edukacją kulturową. Publikacje z prowadzonych badań dostępne są w zakładce RAPORTY. Aby przejść do zbioru publikacji kliknij  TUTAJ

Część integracyjno-sieciująca, która tworzy i wzmacnia sieci powiązań pomiędzy osobami zaangażowanymi w edukację kulturową, niezależnie od tego jaki typ organizacji reprezentują. Organizujemy spotkania informacyjne, giełdy inspiracji, seminaria, konferencje czy spotkania integracyjne.

Część warsztatowa, która wspiera edukatorów i animatorów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Dotyczy to zarówno nowych narzędzi i metod pracy edukacyjnej, jak i ogólnych umiejętności związanych między innymi z zarządzaniem projektem, tworzeniem budżetu, promocją działań.

Część konkursowa, która finansuje projekty zakładające współpracę przedstawicieli sfer kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla osób, które zajmują się edukacją kulturową, niezależnie od tego czy działają w instytucji, organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej, czy indywidualnie. To program dla nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów i pozostałych instytucji kultury, dla edukatorów i animatorów kultury, rodziców. Program adresowany jest również do radnych, przedstawicieli władz samorządowych, dziennikarzy. Do każdego, kto ma wpływ na zwiększenie znaczenia edukacji kulturowej w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.

Dlaczego „edukacja kulturowa”?

W programie przyjęto nazwę „edukacja kulturowa” (w miejsce „kulturalna”, czy „artystyczna”), aby podkreślić, że chodzi o szeroko rozumianą kulturę. Edukacja do uczestnictwa w kulturze ma zachęcać nie tylko do wizyty w instytucji kultury, czy uczenia się poprawnego rozumienia dzieła sztuki. Edukacja kulturowa zachęca do działania, własnej twórczości, do nadania kulturze znaczenia w rozwoju osobistym i budowaniu relacji z innymi. Tak rozumiana edukacja kulturowa wspiera rozwój świadomych i aktywnych obywateli.

Więcej informacji na temat edukacji kulturowej można znaleźć w publikacjach Centrum Praktyk Edukacyjnych z Poznania. Zespół pracujący w CPE wypracował założenia programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Definicja edukacji kulturowej: cpe.poznan.pl/slownik

Publikacja „Edukacja kulturowa. Poręcznik”: cpe.poznan.pl/publication/nowa-publikacja-cpe

Dołącz do grupy Sieci Kultury na
Sieć kultury

Sieć kultury