Edukacja, kultura, partnerstwo… Relacja ze szkoleń „Sieci Kultury”

Pomorska „Sieć Kultury” realizuje zatwierdzony plan działania pomimo nieoczekiwanych trudności – drastycznego zmniejszenia dotacji na ogólnopolski program „Bardzo Młoda Kultura”.


Przeczytaj oświadczenie w związku z decyzją o obniżeniu dotacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
http://sieckultury.pl/2017/02/oswiadczenie/.


W lutym i marcu odbyły się szkolenia dotyczące edukacji kulturowej oraz budowania partnerstw między sektorami edukacji i kultury. Partnerstwo, rozumiane jako międzysektorowa współpraca różnych podmiotów, jest nieodłączną cechą „Sieci Kultury”. Szkolenia były przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów, które zadeklarowały udział w konkursie „Sieć Kultury 2017”. Zdobyta wiedza oraz nawiązane kontakty z pewnością pomogą w przygotowaniu dobrego wniosku konkursowego, a także przydadzą się w prowadzeniu działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Dwudniowe szkolenia przeprowadzono w terminach: 24-25 lutego, 3-4 marca, 10-11 marca w gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli, które jest partnerem strategicznym programu „Sieć Kultury”.

Ten sam temat powtórzyliśmy w trzech terminach, by jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać. Z kolei dwa dni szkoleniowe miały pozwolić osobom zaangażowanym w edukację kulturową w województwie pomorskim na lepsze poznanie się i integrację środowiska. Już samo spotkanie było inspiracją do doprecyzowania swoich projektów – mówi Agata Andrasiak, koordynatorka programu „Sieć Kultury”.

Łącznie w szkoleniach wzięły udział 72 osoby – liderki i liderzy edukacji kulturowej z 33 pomorskich miejscowości.

 • 10-11 marca w szkoleniu wzięło udział 25 osób z: Baranowa, Bytowa, Chojnic, Człuchowa, Gdańska, Gdyni, Główczyc, Helu, Kamienickiej Huty, Krępy Słupskiej, Łebna, Nowego Świata, Parchowa, Pruszcza Gdańskiego, Siemianic, Straszyna, Ustki.
 • 3-4 marca w szkoleniu wzięły udział 22 osoby z: Chojnic, Dretynia, Gdańska, Gdyni, Luzina, Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Redy, Ryjewa, Słupska, Sopotu, Tczewa, Wejherowa, Żukowa.
 • 24-25 lutego w szkoleniu wzięło udział 25 osób z: Ciekocina, Człuchowa, Gdańska, Gdyni, Helu, Kartuz, Kwidzyna, Lęborka, Luzina, Mrówczyna, Parszczenicy, Sopotu.

Podsumowując uczestnictwo pod względem doświadczenia projektowego, w szkoleniach wzięło udział 31 zaawansowanych realizatorów oraz 41 początkujących. Natomiast biorąc pod uwagę rodzaj zatrudnienia lub prowadzonej działalności, najliczniej reprezentowane były sektory oświaty oraz organizacji pozarządowych (po 16 osób); ponadto różne instytucje kultury, a także grupy nieformalne i podmioty prywatne.

 

Pierwszy dzień wypełniały warsztaty pn. „Od edukacji kulturowej do zmiany społecznej”. Prowadząca Karolina Ciechorska-Kulesza, doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim, dzieliła się swoim doświadczeniem z pracy ze środowiskami lokalnych działaczy.

Drugiego dnia Zofia Lisiecka, prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK, wprowadzała przybyłych w „Action Learning” (nauka w działaniu). Ta metoda pracy grupowej stosowana jest do rozwiązywania trudnych, złożonych problemów poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności uczestników procesu.

Następnie odbywały się zajęcia z „Budowania i wzmacniania partnerstw w projektach z edukacji kulturowej” prowadzone przez Annę Urbańczyk – trenerkę, koordynatorkę projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Uczestnicy poznali sekret dobrego partnerstwa, jak również narzędzia do analizowania zadań i zasobów. Dodatkowo celem warsztatów było stworzenie okoliczności sprzyjających sieciowaniu i poszukiwaniu partnerów do projektów kulturalno-edukacyjnych.

 

PROGRAM PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ

Dzień I

„Od edukacji kulturowej do zmiany społecznej”

Na warsztatach omówimy wyniki wybranych współczesnych badań nad kulturą oraz zestawimy je z doświadczeniami praktyków (czyli uczestników spotkania). Zastanowimy się nad zmianami w kulturze, a tym samym w uczestnictwie w kulturze oraz w animacji i edukacji kulturowej. Spojrzymy na nie z perspektywy badaczy, praktyków, a także, a może przede wszystkim, szeroko rozumianych odbiorców/współtwórców.

Zidentyfikujemy i opiszemy grupę „trudną” (będącą wyzwaniem dla edukatora/animatora) oraz stworzymy zarys działań animacyjnych z wykorzystaniem zasobów swojego otoczenia.

Wspólnie zastanowimy się nad społeczną rolą edukacji kulturowej, a tym samym nad znaczeniem diagnozy, czy szerzej – „uwrażliwienia” badawczego na zmieniający się świat i ludzi. Zastanowimy się, czy i do jakich zmian może albo powinna prowadzić edukacja kulturowa.

CELE:

 • Poznanie współczesnych sposobów rozumienia edukacji kulturowej i jej społecznej roli.
 • Zrozumienie znaczenia diagnozy w procesie edukacji kulturowej.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji społeczności/kategorii społecznych „trudnych”, „problematycznych” wraz z ich społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami oraz zaprojektowania dla niej działań animacyjnych wykorzystujących zasoby otoczenia społecznego.

PROGRAM:

 • Edukacja kulturowa: perspektywa edukatora, badacza, odbiorcy.
 • Poznajmy się: jak można pytać o uczestnictwo w kulturze (mini-wywiady).
 • Identyfikacja grupy/kategorii „trudnej” i jej prezentacja.
 • Projekt zarysu działań animacyjnych i ich efektów skierowanych do grupy „trudnej”. Prezentacja.
 • Czy i jaka zmiana społeczna. Dyskusja.
 • Uczestnictwo w kulturze jako kontinuum praktyk. Kultura a zmiana społeczna – wyniki wybranych badań społecznych.
 • Edukacja kulturowa i uczestnictwo w kulturze – definicje.

Prowadząca:

Karolina Ciechorska-Kulesza – doktor nauk humanistycznych, socjolożka, pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu socjologii i antropologii społecznej, w tym książki pt. „Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego”.

W przeszłości animatorka kultury, rzeczniczka prasowa, liderka kilku organizacji pozarządowych. Obecnie głównie nauczycielka akademicka i badaczka społeczna. Inicjatorka i organizatorka studenckich badań terenowych. Kierowała i brała udział w wielu projektach badawczych, przede wszystkim dotyczących III sektora, środowiska lokalnych działaczy społecznych, edukacji kulturowej, uczestnictwa w kulturze i postrzegania przestrzeni. Zajmuje się diagnozą społeczną społeczności lokalnych.

Członkini między innymi Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Rady Kultury Gdańskiej.

Dzień II

„Wprowadzenie do Action Learning”

Wprowadzenie w metodę pracy grupowej jaką jest Action Learning (nauka w działaniu), która pozwala rozwiązywać trudne, złożone problemy, poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności uczestników procesu.

Prowadząca:

Zofia Lisiecka – z wykształcenia artystka, plastyk, trenerka, coach, mediatorka i project managerka. Od 2016 roku członkini Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działa wraz z Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Autorka i koordynatorka licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuje się tematyką wykluczenia społecznego oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują ją takie modele pracy z ludźmi jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Stara się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy.

Dzień II

„Budowanie i wzmacnianie partnerstw w projektach z edukacji kulturowej”

W czasie zajęć dowiemy się, co to są partnerstwa i jakie istnieją typy partnerstw. Przyjrzymy się partnerstwom i temu co przesądza o ich sukcesie. Poznamy i przećwiczymy narzędzia analizy zadań, realizacją którymi mają zająć się powołane przez nas partnerstwa. Skupimy się na analizie własnych zasobów i zasobów potencjalnych partnerów. Będziemy też zachęcać osoby uczestniczące do poznania się, sieciowania i poszukiwania partnerów do projektów kulturalno-edukacyjnych.

CELE:

1. Poznanie różnych rodzajów partnerstw.

2. Poznanie metod identyfikacji problemu, którym ma zająć się powołane partnerstwo i przekształcania go w cel.

3. Nabycie umiejętności analizy partnerów i instytucji lokalnych oraz ich potencjału.

4. Stworzenie planów na lokalne partnerstwa w projektach z edukacji kulturowej

PROGRAM:

1. Partnerstwo i jego typy.

2. Analiza problemu, w tym analiza czterech kroków.

3. Analiza zasobów swoich i partnerów.

4. Praktyczne planowanie nawiązywania partnerstw na rzecz projektów edukacyjno-kulturalnych.

Prowadząca:

Anna Urbańczyk – koordynatorka projektów kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i trenerka. Facylitatorka pracująca metodą Appreciative Inquiry (metodą doceniającą – analiza sukcesów). Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji, Akademii Treningu WenDo (Fundacja Autonomia, Kraków). Pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej jako główna specjalistka ds. spraw społecznych i edukacji.

W latach 2010 – 2011 koordynowała polską koalicję Social Watch. Realizuje kilkaset godzin szkoleń rocznie m.in. dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Muzeum Żydów Polskich Polin, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, British Council, Urzędu Miejskiego w Gdyni, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku…

Więcej informacji: www.warsztatyrownosciowe.pl


GALERIA ZDJĘĆ ZE SZKOLEŃ „SIECI KULTURY”

I termin: 24-25 lutego

Fot. Agata Andrasiak

II termin: 3-4 marca

III termin: 10-11 marca