KONKURS „Sieć kultury 2018”

„Sieć Kultury” ogłasza III edycję konkursu na najlepsze projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu „Sieć kultury 2018” jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Realizacji tego celu służyć będą głównie: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Program finansowania będzie zatem zakładał współpracę przedstawicieli sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych.

Organizatorem konkursu jest Instytut Kultury Miejskiej, samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku.

 

KWOTY DOFINANSOWANIA

W ramach konkursu wybranych zostanie 8 projektów:

„małe” dla początkujących wnioskodawców (max. dofinansowanie – 4000 zł brutto)

„duże” dla doświadczonych realizatorów (max. dofinansowanie – 12000 zł brutto)

Organizator konkursu może przyznać dofinansowanie w kwocie mniejszej niż wnioskowana. Wkład własny nie jest wymagany. Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone przykładowo na: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, pokrycie kosztów transportu i wyżywienia uczestników, bilety wstępu, honoraria za przeprowadzenie działań projektowych, obsługę i zarządzanie projektem, public relations, dokumentację projektu. Natomiast, zgodnie z regulaminem, nie można przeznaczyć dofinansowania na zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków czy obiektów.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

osoby fizyczne (pełnoletnie)

zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe

podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe

 

 

Uczestnicy konkursu muszą najpierw wziąć udział w szkoleniu szkolenie z projektowania działań w obszarze edukacji kulturowej oraz budowy i wzmacniania partnerstw międzysektorowych. Do wyboru są trzy terminy (należy wybrać jeden): 2-3.03.2018, 16-17.03.2018 lub 23-24.03.2018.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg w pokojach 2, 3-osobowych, a także zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Warunkiem udziału w warsztatach jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie od 5 lutego do 23 lutego 2018 roku (na pierwszy termin 2-3.03.2018) oraz do 28 lutego 2018 roku (na terminy: 16-17.03.2018 lub 23-24.03.2018) – kliknij tutaj, aby przejść do formularza

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

 

 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA

Działania zaplanowane w projekcie muszą odbyć się na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 28 maja do 5 października 2018 roku.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt, obowiązkowo na formularzu wniosku konkursowego, który stanowi załącznik do regulaminu.

Projekt musi dotyczyć edukacji kulturowej, a także opierać się na partnerskiej współpracy między sektorami oświaty i kultury. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i przynajmniej jeden przedstawiciel sektora edukacji.

W ramach projektu wnioskodawca przedstawia harmonogram i kosztorys realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Projekty będą oceniane przez komisję, która przyzna od 0 do 100 punktów, a następnie wyłoni najwyżej ocenione wnioski. Kryteria oceny są dokładnie opisane w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Regulamin konkursu „Sieć Kultury 2018”
— .pdf REGULAMIN KONKURSOWY_SIEĆ KULTURY_2018
Formularz wniosku konkursowego
— .pdf Załącznik-1_FORMULARZ-WNIOSKU-KONKURSOWEGO_2018
— .odt Załącznik-1_FORMULARZ-WNIOSKU-KONKURSOWEGO_2018
Kryteria oceny
— Załącznik 2_Kryteria oceny
Wydatki kwalifikowane
— Załącznik 3_Wydatki kwalifikowane w Projekcie
Logotypy
— Załącznik-4_Logotypy

 

Warto zapoznać się także z ogólnym regulaminem programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”
http://www.nck.pl/upload/regulamin_bmk382.pdf

 

 JAK WNIOSKOWAĆ

Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00

Istnieją dwa sposoby wnioskowania, do wyboru:

1. Dostarczyć do organizatora konkursu – osobiście lub pocztą – prawidłowo wypełniony formularz wniosku konkursowego. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę oraz partnera (partnerów) projektu.

Adres pocztowy organizatora:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Godziny pracy sekretariatu oraz mapę można sprawdzić na stronie http://ikm.gda.pl/info/kontakt.

UWAGA! Decyduje termin dostarczenia dokumentów do siedziby IKM, a nie data stempla pocztowego.

2. Skorzystać z formularza online dostępnego na stronie: http://sieckultury.pl/wniosek-konkursowy-2018.

Należy przygotować i przesłać online do godziny 17.00 poprawnie wypełniony formularz wniosku konkursowego oraz kserokopię ostatniej strony wniosku z wymaganymi podpisami.

Oryginał podpisany przez Wnioskodawcę i Partnera należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Instytutu Kultury Miejskiej do 20 kwietnia 2018 w godzinach pracy sekretariatu.

Informacji dotyczących kwestii formalnych podczas tworzenia projektów udziela koordynator konkursu i zadań konkursowych – Katarzyna Buczek.

Terminy konsultacji telefonicznych (pod numerem telefonu: 798 377 354)

05, 19 i 26 lutego oraz 05 marca 2018 roku (poniedziałki) w godz. 11.00 – 15.00

06, 20 i 27 lutego oraz 06 marca 2018 roku (wtorki) w godz. 13.30 – 16.00

19, 20, 21, 26, 27 i 28 marca w godz. 10.00 – 13.00

16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) w godz. 11.00 – 15.00

17 kwietnia 2018 roku (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00

18 kwietnia 2018 roku (środa) w godz. 10.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne tylko po wcześniejszym umówieniu mailowym: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Od 29 marca do 12 kwietnia 2018 roku Pani Katarzyna Buczek przebywać będzie na urlopie

Najważniejsze terminy:

Konkurs 2018_Najważniejsze terminy

 


Prosimy zapoznać się regulaminem konkursu „Sieć Kultury 2018”. Na tej stronie przybliżamy tylko wybrane, najważniejsze zasady konkursu. Wszystkie zasady są wyczerpująco opisane w regulaminie i to regulamin jest dokumentem decydującym.