Wyniki jesiennej edycji konkursu Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie

Znamy zwycięzców jesiennej edycji konkursu na działania z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Komisja konkursowa w składzie: Monika Bąkowska – Łajming – menadżerka kultury w Nadbałtyckim Centrum Kultury, Marta Nowicka – z Działu Edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Joanna Kowalska – Koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej oraz Monika Ilisińska – koordynatorka Zespołu ds. Instytucji Kultury i Mecenatu w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego spotkała się na czterech posiedzeniach online w dniach 22-24 i 27 lipca. Komisja zweryfikowała zgłoszone do konkursu wnioski, a następnie wyłoniła te zwycięskie.

Do konkursu wpłynęło 15 wniosków, w tym 10 od doświadczonych wnioskodawców oraz  5 od początkujących. Ocena każdego wniosku przebiegała dwuetapowo. Pierwszym etapem była ocena formalna. Niestety 2 wnioski nie spełniały wymogów i nie zostały poddane ocenie merytorycznej.

Kolejnym etapem była ocena merytoryczna. Każdy z wniosków był oceniany w 100-punktowej skali. Komisja oceniała na ile dane działanie zrealizuje cele Jesiennej edycji konkursu jakim jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, a ich efekty zostaną zaprezentowane online. Ponadto komisja brała pod uwagę wpływ planowanych działań na uczestników i zaangażowanie partnerów. Ocenie podlegało również dostosowanie działań do obowiązujących ograniczeń, wynikających z panującej epidemii.

Wyniki konkursu 2020

W oparciu o przyznane punkty Komisja wybrała do dofinansowania  7 działań. Dyrekcja IKM wyraziła zgodę na przeniesienie niewydatkowanej kwoty w wysokości 4750 zł z edycji wiosennej konkursu na edycję jesienną, zwiększając tym samym całkowity budżet dofinansowanych działań z 36000 zł na 40750 zł.

Wyłonione działania zgłoszone przez początkujących realizatorów oraz kwota przyznanego dofinansowania:

Kaszuby od kuchni 3510,00 zł
Odczarujmy razem Stogi 4901,00zł
Historia miłością pisana 4993,84 zł
Blisko to, co dalekie 2815,16 zł

Wyłonione działania zgłoszone przez doświadczonych realizatorów oraz kwota przyznanego dofinansowania:

Królewna w krainie krasnoludków 9930,00zł
I Ty możesz zostać Kajtusiem czarodziejem 10600,00 zł
Muzyczna podróż 4000,00 zł

Protokół z obrad wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów jest dostępny TUTAJ

Szczegóły zwycięskich działań

Blisko to, co dalekie – inicjatywa z Nowego Dworu Gdańskiego. To cykl warsztatów języka swahili prowadzonych w języku angielskim dla uczniów klas technikum o profilu turystycznym Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas warsztatów prowadzonych w języku angielskim uczniowie będą mieli szansę kształtować umiejętności językowe oraz poznać „przedsmak” kształcenia poza granicami naszego kraju. Spotkanie z językiem swahili to dla młodych ludzi jednocześnie spotkanie z kulturą afrykańską, tak odmienną od tej, w której dorastają. Dostrzeżenie tych różnic może być bodźcem do przemyślenia i zweryfikowania własnych planów na przyszłość. Projekt w czasie pandemii może być również formą zaspokojenia chęci poznawania i eksplorowania świata, która w obecnych warunkach jest mocno ograniczona. Wnioskodawcą jest Anna Wysocka z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Partnerem jest Żuławski Ośrodek Kultury.

Kaszuby od kuchni – projekt z Kołczygłów skierowany do uczniów klasy VII i VIII, w wieku 13-15 lat ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i samodzielności wśród młodzieży w zakresie przygotowywania regionalnych posiłków. Udział w spotkaniach i warsztatach ze znawcami kaszubskich smaków otworzy przed uczestnikami nieznane dotąd możliwości rozwoju związane z odkryciem innego postrzegania i rozumienia kaszubskiej kuchni, która nie musi być skomplikowana, a jednocześnie smaczna. Uczniowie przygotują między innymi „Pùlczi ze sledzã” czy „Młodzowi kùch”. Dzięki inicjatywie uczniowie nauczą się jak bezpiecznie i zdrowo przygotować domowy posiłek dla siebie i swoich bliskich zwłaszcza w czasie epidemii. Wnioskodawcą jest Robert Kloskowski ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach. Partnerem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach.

Odczarujmy razem Stogi – projekt z Gdańska. Polega na aktywnym włączaniu uczniów SP 11 w życie dzielnicy, jaką są gdańskie Stogi. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie o Stogach i ich mieszkańcach, pokazać możliwości twórcze, odkryć potencjał okolicy, dawać pozytywne wzorce. Odwołamy się do położenia Stogów, poszukamy inspiracji w najbliższym otoczeniu. Pokażemy, jak niewiele trzeba, aby doświadczyć piękna i stworzyć coś ciekawego. Wydarzenia będą miały w zdecydowanej większości charakter spacerów, zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. We wszystkich wydarzeniach uczestniczy stała grupa, wyłoniona podczas rekrutacji, pod opieką 2 nauczycieli SP 11 i animatora z Domu Sztuki. Wnioskodawcą jest Katarzyna Kubach-Pryczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku. Partnerem jest Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury Stogi.

Historia miłością pisana – działania kierowane są do mieszkańców Pomorza , dzieci, dorosłych, głównie zaś do młodzieży. Celem projektu jest integracja środowiska młodzieżowego, środowiska dzieci oraz owocne spędzenie czasu. W ramach działań zaplanowano spotkania online na temat historii, kultury Kaszub, spotkania z pasjonatami Pomorza i Kaszub ,warsztaty z szydełkowania. Projekt ma zachęcić młodzież do kreatywnego, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcić do korzystania z wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia. W ramach działań zaplanowano miedzy innymi konkurs, który zmotywuje młodzież do nawiązywania dialogu z dziadkami, a także przybliży historię regionu i przyczyni się do budowania tożsamości kaszubskiej. Wnioskadawcą jest Katarzyna Jałoszyńska z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Partnerem jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce.

Królewna w krainie krasnoludków – to projekt skierowany do trzech grup odbiorców: dzieci, rodziców i nauczycieli. Celem działań jest wzrost samodzielności i odpowiedzialności dzieci i młodzieży, kształtowanie zdolności konstruktywnego rozwiązywania problemów, a także integracja zaangażowanych do projektu środowisk. Pomysł na analizę tematu powstał w wyniku burzy mózgów przedstawicieli Teatru Tęcza i reprezentantów pionu edukacji z Fundacji Kaszubskie Słoneczniki. W baśni o Królewnie śnieżce pojawia się nadopiekuńczy ojciec i rozpieszczona królewna, która musi odnaleźć się wśród twardych reguł krasnoludków (można to przełożyć na motyw dorastających dzieci, zachowujących postawę roszczeniową i nie potrafiących sobie poradzić, gdy jest problem). Dokonamy reinterpretacji historii Śnieżki, w kontekście zjawiska samodzielności i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży. Efektem działań będzie stworzenie i rozpowszechnienie w postaci infografik „ dobrych wzorców zachowań”. Wnioskodawcą jest Państwowy Teatr Lalki Tęcza. Partnerem jest Fundacja Kaszubskie Słoneczniki.

I Ty możesz zostać Kajtusiem Czarodziejem – to edukacyjny projekt z Gdyni, oparty na spektaklu Teatru Czwarte Miasto „Kajtuś Czarodziej”w reż. Macieja Konopińskiego oraz prawach dziecka według Janusza Korczaka. Poprzez działania on-line pokażemy dzieciom, że teatr to nie tylko rozrywka, że istnieje nie tylko w konkretnych budynkach, a spektrum jego oddziaływania jest dużo większe niż może się wydawać. Działania edukacyjne mające na celu przybliżanie korczakowskich idei praw dziecka znajdą swoje odzwierciedlenie nie tylko w szkole, ale też w domu, w codziennym życiu dzieci. Świadomość własnej godności, nietykalności i wartości ma pozytywny wpływ na ich rozwój oraz proces dojrzewania emocjonalnego. Pozornie błahe uświadamianie posiadanych praw (o których dorośli przecież wiedzą) i ustalanie zasad wspólnej pracy ma ogromne znaczenie dla samorozwoju dziecka i jego „bycia” w ogóle. Finalnym etapem projektu będzie spotkanie z psychologiem dziecięcym oraz zadanie dla uczniów i nauczycieli, by napisali lub wykonali w wersji rysunkowej wspólną, spersonalizowaną wersję praw dziecka. Wnioskodawcą jest Fundacja Teatru Czwarte Miasto. Partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni.

Muzyczna podróż – inicjatywa ze Słupska skierowana do nauczycieli, dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat z trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku. Celem projektu jest podniesienie poziomu udziału w edukacji muzycznej placówek edukacyjnych a także podniesienie w wiedzy muzycznej wśród uczestników czy podniesienie kompetencji nauczycieli. W ramach działań projektowych powstanie 7 audycji/warsztatów w każdej z placówek. Na jednej audycji zostanie przedstawiony jeden instrument orkiestrowy. Warsztaty obejmują: skrzypce, altówka, wiolonczela, klarnet, obój, fagot, waltornia. Uczestnicy nie tylko poznają specyfikę instrumentu, jego rolę w orkiestrze, ale także będą mieli okazję spróbować na nich zagrać. Placówki edukacyjne biorące udział w projekcie otrzymają nagrane przez Artystów Filharmonii, na potrzeby zadania filmy edukacyjne o instrumentach, do wykorzystania na zajęciach oraz karty pracy w postaci gry z wiedzą, która była tematem audycji/warsztatów. Wnioskodawcą jest Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. Partnerem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku.

Przed nami najbardziej ekscytujący etap – realizacja zwycięskich projektów!

Wszystkie informacje o realizacji zwycięskich projektów będą pojawiać się na bieżąco na stronie.