Konkurs „Sieć Kultury 2017”

„Sieć Kultury” ogłasza II edycję konkursu na najlepsze projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu „Sieć Kultury 2017” jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim. Konkurs wspiera współpracę między podmiotami kultury i edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturowej. Program finansowania zakłada realną, partnerską współpracę przedstawicieli sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych.

Organizatorem konkursu jest Instytut Kultury Miejskiej, samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku.

 

KWOTY DOFINANSOWANIA

Uwaga! Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” w 2017 roku został zmniejszony o połowę – z 4 mln zł na 2 mln zł (zob. pismo z Narodowego Centrum Kultury – http://sieckultury.pl/wp-content/uploads/2017/02/stanowisko_BMK.pdf). Następnie operator programu w województwie pomorskim otrzymał informację o zmniejszeniu dotacji na realizację „Sieci Kultury” z 200 tys. zł na 100 tys. zł. Stąd nagła i nieprzewidziana konieczność ograniczenia maksymalnych kwot dofinansowania projektów wyłonionych w konkursie: dla projektów „dużych” – z 20 tys. zł na 18 tys. zł oraz dla projektów „małych” – z 5 tys. zł na 4 tys. zł.

W drodze konkursu wyłonione zostaną:

2 projekty „duże” (maksymalne dofinansowanie — 18 tys. zł brutto),
8 projektów „małych” (maksymalne dofinansowanie — 4 tys. zł brutto).

Duże dofinansowanie jest przeznaczone dla doświadczonych realizatorów; małe – dla początkujących, którzy dodatkowo otrzymają wsparcie w postaci mentora, czyli osoby doradzającej podczas realizacji projektu.

Organizator konkursu może przyznać dofinansowanie w kwocie mniejszej niż wnioskowana. Wkład własny nie jest wymagany. Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone przykładowo na: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, pokrycie kosztów transportu i wyżywienia uczestników, bilety wstępu, honoraria za przeprowadzenie działań projektowych, obsługę i zarządzanie projektem, public relations, dokumentację projektu. Natomiast, zgodnie z regulaminem, nie można przeznaczyć dofinansowania na zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków czy obiektów.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

Do konkursu mogą przystąpić:

• osoby fizyczne (pełnoletnie),

• zespoły nieformalne (co najmniej 2-osobowe),

• instytucje publiczne,

• organizacje pozarządowe.

Uczestnicy konkursu muszą najpierw wziąć udział w szkoleniu z zakresu edukacji kulturowej i budowy partnerstw między sektorami edukacji i kultury. Do wyboru są trzy terminy (należy wybrać jeden): 24–25 lutego, 3–4 marca, 10–11 marca. Wyboru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w okresie od 13 stycznia do 13 lutego 2017. Formularz ten znajduje się na stronie — http://bit.ly/2jqKs7m.
Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg w pokojach 2, 3 i 4-osobowych, a także zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia, czyli do Centrum Edukacji Nauczycieli (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk).
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w formularzu rejestracyjnym na stronie — http://bit.ly/2jqKs7m.

 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA

Działania zaplanowane w projekcie muszą odbyć się na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 1 maja do 15 października 2017 roku.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt, obowiązkowo na formularzu wniosku konkursowego, który stanowi załącznik do regulaminu.

Projekt musi dotyczyć edukacji kulturowej, a także opierać się na partnerskiej współpracy między sektorami oświaty i kultury. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i przynajmniej jeden przedstawiciel sektora edukacji.

W ramach projektu wnioskodawca przedstawia harmonogram i kosztorys realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 kwietnia 2017 roku. Projekty będą oceniane przez pięcioosobową komisję, która przyzna od 0 do 100 punktów, a następnie wyłoni najwyżej ocenione wnioski. Kryteria oceny są dokładnie opisane w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin konkursu „Sieć Kultury 2017”
http://sieckultury.pl/wp-content/uploads/2017/01/REGULAMIN_SIEC-KULTURY-2017.pdf
Regulamin programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”
http://www.nck.pl/media/attachments/315633/Regulamin_BMK.pdf
Formularz wniosku konkursowego
.pdf
Załącznik 1_FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO_2017.pdf
.docx Załącznik 1_FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO_2017.docx
.odt Załącznik 1_FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO_2017.odt
Kryteria oceny
Załącznik 2_Kryteria oceny_2017.pdf
Wydatki kwalifikowane
Załącznik 3_wykaz wydatków kwalifikowanych_2017.pdf
Logotypy
Załącznik-4_Logotypy-003.pdf

 

JAK WNIOSKOWAĆ

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 roku o godzinie 17:00.

Wnioskować można na dwa sposoby, do wyboru.

1. Dostarczyć do organizatora konkursu – osobiście lub pocztą – prawidłowo wypełniony formularz wniosku konkursowego. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę oraz partnera (partnerów) projektu.

Adres pocztowy organizatora:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Godziny pracy sekretariatu oraz mapę można sprawdzić na stronie http://ikm.gda.pl/info/kontakt/.

UWAGA! Decyduje termin dostarczenia dokumentów do siedziby IKM, a nie data stempla pocztowego.

2. Skorzystać z formularza online dostępnego na stronie: http://sieckultury.pl/formularz-4fz2hm/.

UWAGA! O tym, że wniosek online został złożony poprawnie, informuje komunikat: „Dziękujemy za złożenie wniosku”.

Na adres e-mail wnioskodawcy zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie, które należy wydrukować. Wydrukowane potwierdzenie muszą podpisać zarówno wnioskodawca, jak i partner (partnerzy) projektu. Następnie trzeba je dostarczyć do organizatora (osobiście lub pocztą).

Konkurs "Sieć Kultury 2017" - najważniejsze terminy

MASZ PYTANIA?

Instytut Kultury Miejskiej zapewnia wsparcie merytoryczne podczas tworzenia projektów. Do 10 marca, do godziny 12:00 wnioskodawcy mogą zgłaszać pytania i wątpliwości wysyłając e-mail na adres: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl.

AKTUALIZACJA. Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że planowane webinarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora. Zapewniamy, że zgłoszone przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalno-prawnych udzielimy drogą mailową.

 


Prosimy zapoznać się regulaminem konkursu „Sieć Kultury 2017”. Na tej stronie przybliżamy tylko wybrane, najważniejsze zasady konkursu. Wszystkie zasady są wyczerpująco opisane w regulaminie i to regulamin jest dokumentem decydującym.