Tak wyglądały majowe szkolenia

22 maja odbyły się dwa szkolenia: dla koordynatorów/-ek i ich partnerów/-ek oraz mentorów/-ek wyłonionych projektów w konkursie „Sieć Kultury 2018″. Finałem było spotkanie integracyjne.


Warsztaty dla koordynatorów/-ek projektów i ich partnerów/-ek

Marta Bańka, zajmująca się PR-em w Instytucie Kultury Miejskiej, poprowadziła warsztat „Komunikacja i promocja wydarzeń w mediach”.

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki byli najbardziej zainteresowani medialnym know-how – mówi Marta BańkaDyskutowaliśmy o nawiązywaniu relacji, o sposobie kontaktu z mediami, o tym, jak maksymalnie ułatwiać im pracę, tak by wiedzieli, że na naszych materiałach i słowie można polegać.

W trakcie szkolenia doszło do żywej rozmowy o patronatach medialnych – czy mają sens i kiedy są konieczne, a kiedy można się bez nich obejść.

Bańka kontynuuje: W praktycznej części warsztaty uczestnicy i uczestniczki tworzyli krótkie notki o swoich działaniach. Napisane językiem korzyści, przedstawiały kluczowe przekazy wyróżniające ich projekty, które mogą wykorzystać w komunikacji swoich działań. Zapoznali się także ze strukturą informacji prasowej, dobrymi przykładami i poprawiali błędy w źle przygotowanej informacji.

fot. Agata Andrasiak

Monika Serafin z Instytutu Kultury Miejskiej poprowadziła warsztat „Narzędzia do tworzenia plakatów i ulotek (z elementami skutecznej promocji)”.

Dzień rozpoczęliśmy ćwiczeniem, żeby rozbudzić uczestników i ich kreatywność — skorzystaliśmy z dobrej pogody i wspólnie uczyliśmy się robić lepsze zdjęcia aparatami w telefonach – podsumowuje zajęcia Monika Serafin – Warsztaty były nastawione na efekt po i pracę przy projektach. Przekazałam dobre praktyki w tworzeniu ulotek i plakatów, a także podpowiedziałam, z jakich bezpłatnych narzędzi skorzystać, by poprawić zdjęcia i samodzielnie stworzyć grafik. Dzisiejsze programy są na tyle intuicyjne i przyjazne, że nawet bez predyspozycji możemy stworzyć identyfikację naszego wydarzenia i projektu. Jak wspomniała jedna z uczestniczek „prawdziwa zabawa zacznie się po warsztacie”.

Równolegle odbył się warsztat dla mentorów

Był to pierwszy warsztat inicjujący cykl szkoleń przeznaczony dla mentorów i mentorek, czyli osób które pragną dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez udzielanie indywidualnego wsparcia uczestnikom programu. Przy tej okazji wypowiedziała się Agata Andrasiak, koordynatorka programu Sieć Kultury.

Mentoring to proces wsparcia wymagający zaangażowania, uważności i otwartości na drugiego człowieka. Ważne jest w nim zarówno bieżące udzielanie wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu, jak również udzielanie wskazówek pomocnych w wyznaczaniu celów czy zadań założonych w projekcie. Przeprowadzanie takich rozmów czy konsultacji, dyskutowanie rozwiązań lub wskazywanie ich alternatyw wymaga przygotowania, dlatego też zdecydowaliśmy się na szkolenie, które z jednej strony pozwoliłoby na wzajemne poznanie się mentorów/mentorek, wymianę doświadczeń, a z drugiej byłoby zalążkiem opracowania takiego modelu wsparcia mentorskiego. 

Na warsztacie uczestnicy zastanawiali się nad tym w jaki sposób można wspierać innych w realizacji i rozwoju projektów edukacyjno-kulturowych. Przyjrzeli się bliżej metodom indywidualnego wsparcia takim jak: tutoring, mentoring, coaching oraz prowadzeniu procesu mentoringu w oparciu o model GROW.

GROW (Goal – cel, Reality – rzeczywistość – przeprowadzenie diagnozy, zbadanie aktualnie panującej sytuacji, Options – opcje – możliwe sposoby osiągnięcia celu, strategie lub plany działania, Will / Way Forward – wola – co, kiedy i przez kogo ma być zrobione). Model wskazuje na kolejność, w jakiej warto rozpatrywać dany problem. Praktyczne zastosowanie modelu polega na towarzyszeniu innym poprzez umiejętne zadawanie pytań.

Na zakończenie warsztatu wspólnie z prowadzącą opracowali zestaw takich przykładowych pytań w odniesieniu do poszczególnych etapów realizacji projektu: Dlaczego się tym zajmujesz?, Czy cel pasuje do Twoich planów prywatnych lub zawodowych?  Na czyją pomoc możesz liczyć? Czy jest coś czego się obawiasz?  Przez ile czasu myślisz pozytywnie o (swojej pracy / tej sytuacji itd.) a ile negatywnie? Co możemy zrobić w tej sytuacji?  Jaki jest Twój pierwszy krok?

fot. Agata Andrasiak

Czym jest mentoring?

Dla przypomnienia wsparcie mentorskie przysługuje początkującym wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie na tak zwane projekty „małe” (w 2018 roku max. dofinansowanie wynosiło 4000 zł brutto). Ze względu jednak na pojawiające się pytania ze strony doświadczonych organizatorów („dużych” projektów) rozważamy wprowadzenie konsultacji eksperckiej (więcej informacji pojawi się niebawem na stronie)

W tym roku wsparcie mentorskie otrzymały trzy projekty:

1. projekt z Człuchowa „FilozoGraf”, którego wnioskodawcą jest Hanna Borzyszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku – Filia nr 2 w Człuchowie, otrzymuje wsparcie mentorskie w osobie Joanny Śnieżko-Misterez  Gdańskiego Teatru Szekspirowskiegowskiego

2. projekt z Brus „Nie święci garnki lepią”, którego wnioskodawcą jest Anna Ossowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach otrzymuje wsparcie mentorskie w osobie dyrektorki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku Danuty Sroki.

3. projekt z Pruszcza Gdańskiego „Czuję, więc jestem”, którego wnioskodawcą jest Aldona Domeradzka,nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, otrzymuje wsparcie mentorskie w osobie Zofii Lisieckiej, prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

Realizacja mentoringu polega na:

 1. bieżącym udzielaniu wsparcia merytorycznego koordynatorowi „małego” projektu,
 2. udzielaniu wskazówek pomocnych w wyznaczaniu celów i zadań założonych przy realizacji projektu,
 3. pomoc w przygotowaniu planów ich realizacji,
 4. przeprowadzaniu rozmów i konsultacji w trakcie realizacji projektu z koordynatorem, osobami zaangażowanymi w projekt oraz z uczestnikami,
 5. dyskutowaniu rozwiązań lub/i wskazywaniu alternatywnych rozwiązań realizacji zadań przewidzianych programem projektu,
 6. analiza zagrożeń i możliwych rozwiązań sytuacji trudnych zaistniałych w trakcie realizacji projektu,
 7. pomocy przy sporządzaniu i analizowaniu planów realizacji projektu,
 8. pomoc przy zamknięciu oraz rozliczeniu finansowym i merytorycznym projektu zgodnie z wytycznymi IKM

Zasady realizacji mentoringu:

 1. mentoring będzie realizowany na poszczególnych etapach realizacji projektów, odpowiednio do ich harmonogramów przedstawionych we wnioskach konkursowych,
 2. mentoring będzie prowadzony telefonicznie, drogą elektroniczną e-mail lub skype oraz poprzez spotkania indywidualne i grupowe z koordynatorami ich partnerami i uczestnikami projektu,
 3. przeprowadzone zostaną nie mniej niż 2 spotkania z koordynatorami i uczestnikami projektu w miejscu/miejscach realizacji projektu w okresie od rozpoczęcia działań projektowych do czasu rozliczenia i zamknięcia danego projektu